Sandaalid -20% kuni -40%. Alates -20% kõikide rõivaste puhul

Kaugleping | Tingimused

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Tingimused on kooostatud kooskõlas Läti Vabariigi õigusaktidega.

11.2. Käesolevate tingimuste ja nende tingimustega seotud osapoolte vaheliste suhete tõlgendamisel kohaldatakse Läti Vabariigis kehtivaid seadusi.

11.3. Kõik käesolevate tingimuste rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Läti Vabariigi seadusandluses kehtestatud korras.

11.4. Pooled vabanevad käesolevatest tingimustest tulenevate kohtustuste täitmisest, kui nende täitmist takistavad ettenägematud osapooltest sõltumatud asjaolud, sealhulgas:

11.4.1. tulekahjud, plahvatused, tormid ja muud loodusõnnetused ja katastroofid, mis takistavad kohustuste täitmist või mille tõttu kohustuste täitmine viibib;
11.4.2. õnnetused või asjaolud, mis ei ole lepingu osapoolte (poole) kontrolli all ja mis takistavad võetud kohustuste täitmist või mille tõttu kohustuste täitmine viibib;
11.4.3. valitsuse või ametiasutuste tegevus, mis takistab võetud kohustuste täitmist või mille tõttu kohustuste täitmine viibib.

Loading ...